Werkwijze

Het begeleidingstraject is altijd maatwerk en afgestemd op de onderwijsbehoeften van uw kind.

De begeleiding start met een vrijblijvend en gratis intakegesprek. Wanneer wordt besloten verder te gaan in het traject volgt een pedagogisch-didactisch onderzoek en aan de hand daarvan wordt een handelingsplan opgesteld. Vervolgens start de begeleiding en is er een tussenevaluatie en een eindevaluatie.

Intakegesprek

Het intakegesprek is de eerste kennismaking tussen de remedial teacher en de ouders. Tijdens dit gesprek wordt het probleem toegelicht door de ouders, wordt besproken welke (toets)informatie er reeds beschikbaar is van het kind en bepaal ik of ik de juiste begeleiding kan bieden of dat een doorverwijzing op zijn plaats is.
Tevens wordt de werkwijze van een begeleidingstraject toegelicht en worden de verwachtingenvan de ouders aan de remedial teacher kenbaar gemaakt en de verwachtingen van de remedail teacher aan de ouders. Uit de gegevens van het intakegesprek kan een globale berekening worden gemaakt over de totale kosten van het begeleidingstraject. Dit is echter grotendeels afhankelijk van de reeds beschikbare gegevens. Indien de ouders toestemming geven, volgt over de beschikbare (toets)gegevens een gesprek met school en de remedial teacher. Op die manier kan beter in kaart gebracht worden op welke manier zo goed mogelijk kan worden aangesloten bij de leerstof op school.

Pedagogisch-didactisch onderzoek

Afhankelijk van de beschikbare gegevens (vanuit school) volgt een klein of groot pedagogisch en/of didactisch onderzoek. In beide gevallen wordt vastgesteld welke onderwijsbehoeften het kind heeft. Een onderwijsbehoefte is datgene wat een kind nodig heeft om een bepaald doel te bereiken. Aan de hand van de informatie uit het onderzoek wordt een handelingsplan opgesteld wat met de ouders en het kind besproken wordt.

Begeleiding

Er volgt een begeleidingstraject voor een periode van 10 weken. Na 5 weken volgt een tussenevaluatie en worden de (streef)doelen zo nodig bijgesteld. Het begeleidingstraject is altijd maatwerk en afgestemd op de onderwijsbehoeften van uw kind.

Eindevaluatie

Tijdens de eindevaluatie wordt besproken of de (streef)doelen behaald zijn en wat de volgende acties zijn:

  • kan de begeleiding beeindigd worden?
  • wordt de begeleiding in een nieuw traject gecontinueerd?
  • wordt er geadviseerd om andere hulpverlening in te schakelen?